Privacyverklaring

Datum laatste wijziging: 2018-05-29

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Kimya Asili Beauty & Wellness verwerkt van haar klanten.

Indien je klant wordt van Kimya Asili Beauty & Wellness, of om andere reden persoonsgegevens aan Kimya Asili Beauty & Wellness verstrekt, geef je uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

Geadviseerd wordt om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren in je eigen administratie.

Verantwoordelijke

Kimya Asili Beauty & Wellness, gevestigd aan Rijnring 40, 5152 RA Drunen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Saskia van Bijnen is de Functionaris Gegevensbescherming van Kimya Asili Beauty & Wellness. Zij is te bereiken via het telefoonnummer +31 (0)6 16285591 of emailadres saskia@kimya-asili.nl

Contactgegevens:

Rijnring 40
5152 RA Drunen
+31 (0)6 16285591
saskia@kimya-asili.nl
www.kimya-asili.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kimya Asili Beauty & Wellness verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 1. Voor- en achternaam
 2. Adresgegevens
 3. Telefoonnummer
 4. Emailadres
 5. Geboortedatum
 6. Productgebruik van gegeven behandeling
 7. Het afhandelen van de betaling

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kimya Asili Beauty & Wellness verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

a t/m d) Deze gegevens worden gebruikt om contact met je op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, zoals:

 • contact over de te maken afspraken en het wijzigen of annuleren van afspraken
 • het reageren op vragen of productbestellingen
 • verzenden van onze nieuwsbrief

e en f) De informatie over productgebruik van de gegeven behandeling wordt gebruikt om bij eventuele huidreacties na te gaan voor welk product er een overgevoeligheid bestaat. Tevens kan de geboortedatum hierbij van belang zijn om de juiste producten te kunnen adviseren.

g) Kimya Asili Beauty & Wellness is wettelijk verplicht om haar financiële gegevens te overhandigen aan de Belastingdienst. Gegevens nodig voor de belastingdienst en facturen die voor klanten aangemaakt worden om bij hun verzekering in te dienen zullen volgens wettelijke verplichting 7 jaar bewaard worden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Kimya Asili Beauty & Wellness verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 1. Gezondheidsgegevens en huiddiagnose
 2. Fitzpatrick-classificatie van type huid / huidskleur

Met als doel:

 1. De gezondheidsgegevens en huiddiagnose worden gebruikt om deze in de voortgang van de behandelingen te monitoren en goed advies te kunnen geven. Tevens zijn deze van belang indien er sprake is van chronische aandoeningen, allergieën of medicatie die de behandeling zou kunnen beïnvloeden.
 2. Door het bepalen van het type huid kan een gedegen advies gegeven worden wat betreft huidverzorging en zonnebescherming en de behandeling hier goed op aangepast worden.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kimya Asili Beauty & Wellness neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Saskia van Bijnen via saskia@kimya-asili.nl

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via saskia@kimya-asili.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kimya Asili Beauty & Wellness bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Kimya Asili Beauty & Wellness verwerkt en bewaart je persoonsgegevens daarom tot twee jaar na het einde van de klantrelatie (= laatste behandeling of aanschaf product).

Aansluitend worden je persoonsgegevens vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kimya Asili Beauty & Wellness verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Kimya Asili Beauty & Wellness blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kimya Asili Beauty & Wellness gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kimya Asili Beauty & Wellness en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar saskia@kimya-asili.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar zeker binnen vier weken, op jouw verzoek.

Kimya Asili Beauty & Wellness wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen

Mocht deze Privacyverklaring worden gewijzigd, dan zullen deze wijzigingen via de website bekend worden gemaakt. Geadviseerd wordt om regelmatig deze Privacyverklaring te bekijken.